3 Nov 2010

Wahabiyah - bersalahan dengan Ahli Sunnah Wal JamaahApakah JAKIM dibayangi DR MAZA ini ?

Penulis ada melewati satu laman web JAKIM tetapi hairan dengan fakta yang di putarbelit !!! , ini kerana amat masyhur kalangan ulama-ulama Pendukung AHLI SUNNAH WAL JAMAAH bahawa fahaman wahabi bersalahan dengan ahli sunnah wal jamaah , penulis memetik dari satu tulisan ilmiah bagi menjawab balas fakta yang salah tersebut.-

Nota:

[Klik banner JAKIM untuk melihat web yang menyebarkan artikel yang dimaksudkan dan Klik tajuk dibawah untuk melihat tulisan akademik penuh jawapan penipuan fakta oleh wahabi]


2.3. Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama‘ah

Kesemua aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah berlandaskan al-Qur’an, al-Hadith serta ijma‘ ulama. Ahli Sunnah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah dinyatakan oleh Allah Ta‘ala sendiri di dalam al-Qur’an dan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadith

Baginda tanpa mereka menyandarkan sifat tasybih ( هيبشت ) atau tajsim ( ميسجت ) bagi Allah, mereka juga menafikan sifat duduk, bertempat, berkaki, berbetis, zat yang turun naik dari langit ke bumi, berada di atas langit, berada di atas ‘arasy, dan sebagainya dari sifat yang tidak layak bagi Tuhan yang mencipta segala makhluk-Nya. Ini semua berdasarkan firman Allah di dalam Surah al-Syura ayat 11 yang bermaksud:

“Tiada sesuatupun yang menyerupai-Nya.”

Wujud-Nya Allah tanpa diliputi tempat berdalilkan juga dari sabda Nabi Muhammad yang bermaksud:

“Allah telah sedia wujud (azali) dan tiada sesuatupun selain Allah itu azali.”
(Riwayat al-Bukhariyy dalam Sahih al-Bukhariyy)

Ini menunjukkan bahawa Dia sahaja yang wujudnya azali manakala tempat, ‘arasy, langit, dan selainnya bukan azali.

Ijma‘ para ulama yang telah dinukilkan oleh Imam ‘Abd al-Qahir bin Tahir al-Baghdadiyy dalam kitab al-Farq Bayna al-Firaq ( قارفلا نيب قرفلا ) halaman 333 cetakan Dar al-Ma‘rifah jelas menunjukkan kewujudan Allah bukanlah berada di atas ‘arasy, akan tetapi Allah wujud tanpa diliputi oleh tempat:

“Dan telah disepakati dan di-ijma‘-kan bahawa Allah tidak diliputi tempat.”
Demikian ijma‘ para ulama yang tidak boleh ditolak lagi oleh golongan mujassimah ( ةمسجم ) dan musyabbihah ( ةهبشم ).Dalam artikel yang sama ada digariskan fahaman wahabi yang ternyata sangat berbeza dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah.....Percanggahan Dalam Masalah Aqidah yang dibawa aliran Wahabi:

i. Membawa kaedah tawhid “Tiga T”;
Tawhid Uluhiyyah ( ةيهولأ ديحوت ),
Tawhid Rububiyyah ( ديحوتبروبةي ) dan
Tawhid Asma’ Wa Sifat ( تافصو ءامسأ ديحوت ),

Penyelewengan mereka dalam hal tersebut adalah kerana membeza-bezakan antara Tawhid Uluhiyyah dengan Tawhid Rububiyyah sehingga menghukum kesemua orang kafir juga beriman kepada Allah serta menetapkan Tawhid Asma’ Wa Sifat dengan erti yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jama‘ah sejati bahkan lebih menjerumus kepada aqidah tajsim yang ditolak oleh ulama Islam, pembahagian tawhid mereka tersebut tidak pernah wujud di dalam sejarah ilmu tawhid Ahli Sunnah Wal Jama‘ah tulen.

ii. Membawa fahaman “tajsim” dan “tasybih” iaitu menjerumus kepada menjisimkan Allah dengan mengatakan Allah itu adalah jisim dan menyamakan Allah dengan makhluk seperti menyifatkan Allah dengan sifat mulut, telinga, bayang-bayang dan selainnya dari sifat yang tidak pernah Allah nyatakan dalam al-Qur’an mahupun al-Hadith.

iii. Menolak pengajian sifat dua puluh (20).

iv. Menghukum syirik amalan tawassul ( لسوت ), tabarruk ( كربت ), ziarah kubur dan istighathah ( ةثاغتسإ).

v. Mengkafirkan dan mem-bid‘ah-kan ramai ulama-ulama yang diperakui kebenarannya di antaranya Imam Abu Hassan al-Asy‘ariyy, perumus aliran Ahli Sunnah Wal Jama‘ah, Imam Nawawiyy dan Imam Ibn Hajar al-‘Asqalaniyy turut dihina oleh kelompok Wahhabi.

vi. Mengelirukan pengertian ta’wil ( ليوأت ), ta‘til ( ليطعت ) dan tafwid ( ضيوفت ).

vii. Mendakwa dari golongan Salaf.

viii. Mendakwa sesiapa yang mentakzimkan Nabi Muhammad membawa kepada syirik.


Sudut Percanggahan Wahabi Dalam Furu’ Iaitu Cabangan Agama:

i. Menganggap talqin sebagai bid‘ah sesat.

ii. Mengganggap amalan tahlil, Yasin, kenduri arwah sebagai bid‘ah sesat.

iii. Menganggap qunut Subuh sebagai bid‘ah.

iv. Tidak ada qadha’ bagi solat yang sengaja ditinggalkan.

v. Menggangap lafaz sayyiduna “ انديس ” (taswid “ ديوست ”) dalam solat sebagai bid‘ah sesat.

vi. Menggerak-gerakkan jari sewaktu tahiyyat awal dan akhir.

vii. Menganggap doa beramai-ramai selepas solat sebagai bid‘ah sesat.

viii.Menyatakan bahawa doa, zikir dan selawat yang tidak ada dalam al-Qur’an dan hadith sebagai bid‘ah sesat. Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam Jumaat sebagai bid‘ah yang haram.

ix. Mengatakan bahawa sedekah pahala tidak sampai.

x. Menolak sambutan mawlid nabi, bahkan menolak cuti sempena hari mawlid Nabi Muhammad bahkan yang lebih teruk lagi menyamakan sambutan mawlid Nabi dengan perayaan Kristian.

xi. Menolak amalan barzanji/marhaban/berdiri sewaktu selawat. Sufiyyah dianggap sebagai terkesan dengan ajaran Budha dan Nasrani. Sebahagian ulama mereka menyeru agar makam
Rasulullah dikeluarkan dari Masjid Nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik.

xii. Menganggap amalan menziarahi makam Rasulullah, para anbiya’, awliya’, ulama dan salihin sebagai bid‘ah sesat lagi syirik. Sering mengkritik aliran Sufi dan kitab-kitab Sufi yang muktabar.


Tetapi dalam laman blog JAKIM menggariskan WAHABI bukan satu ajaran baru atau sesat; klik pautan ini (KLIK) dan perhatikan kesimpulan yang diberikan dan garis panduan akidah yang sebenarnya sealiran yang didukung WAHABI tetapi olahan ayat yang cuba mempengaruhi pembaca. Apakah JAKIM kini dikuasai PARA PENDUKUNG WAHABI..Semoga ALLAH menunjuki kita jalan yang lurus. Kepada ALLAH jua kita berserah diri , moga diselamatkan dari fitnah , dan dikekalkan dalam jalan yang telah dirintis SAHABAT NABI saw.


p/s;lepas ni habisla blog jundiummah kena serangan balas dari aliran wahabi...;) Peace.

jundiummah

RUJUK JUGA: A'SHAIRAH

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...