14 Jul 2010

Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan


Tentatif Seminar Pemikiran Islam II

Tempat : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Tarikh : 20-22hb Julai 2010

HARI PERTAMA : 20 Julai 2010 (SELASA)

8.00 – 8.30 pagi : Pendaftaran
8.30 – 10.30 pagi : Pembentangan Sesi 1 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah

1. Suatu Perspektif Dalam Memahami Gerakan Wahabi Hj. Zaidi Hj. Hassan [Pengkaji Bebas]

2. Asya’irah dan Cabaran Semasa Di Thailand Tn. Haji Ghazali Ahmad [Guru Pondok]

3. Pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah Di Brunei Darussalam: Isu Dan Cabaran Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal [Universiti Islam Sultan Sharif Ali,Brunei ]

4. Wahhabism in the English Works Associate Prof. Dr. Ibrahim Abu Bakar [UKM]

5. Kaedah Penyebaran Dakwah Menerusi Mesej Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah: KajiaN Terhadap Jam‘iyyah al-Mashari‘ al-Khayriyyah al-Islamiyyah di Lebanon Dr. Sulaiman bin Ibrahim [Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei]

10.30 – 11.00 pagi : Kudapan

11.00 – 1.00 petang: UCAP UTAMA (Balai Ilmu)

Pengerusi : Dr. Faizuri bin Abdul Latif

”التحدي السلفي للمذهب الأشعري: جذوره تاريخه ومظاهره ووسائله وكيفية مواجهته“
Prof. Dr. Dheen Muhammad [Universiti of Qatar, Mesir]

1.00 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari / Solat

2.30 – 5.00 petang :
MAJLIS PERASMIAN DAN PELANCARAN JURNAL AFKAR (Dewan Kuliah Utama, API) Dirsempurnakan oleh : Y.B. SENATOR MEJAR JENERAL DATO' SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM (B)" Menteri di Jabatan Perdana Menteri

5.00 petang : Minum Petang

HARI KEDUA : 21 Julai 2010 (RABU)

8.00 – 8.30 pagi : Kehadiran Peserta

8.30– 10.00 pagi : Pembentangan Sesi 2 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid

1. Apakah Muhammad ‘Abdul Wahab Tokoh Mujaddid Muhammad Uthman el-Muhammad [UIAM]

2. Pro dan Kontra Mengenai Tawassul Dalam Aliran Pemikiran Islam Prof. Madya Dr. Mohd Fakhruddin bin Abd Mukti [UM]

3. Pendekatan Abu Hasan al-Ash`ari dan Ibn Taymiyyah Dalam Perbahasan Sifat-sifat Allah Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim [UM]

4. Pendekatan Para Mufassir Dalam Pentafsiran Ayat-Ayat Sifat: Analisis Dari Perspektif Aqidah Ahli Sunnah Wa Al-Jama`ah Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi [UKM]

10.00 – 10.30 pagi : Kudapan

10.30 – 12.00 pagi : Pembentangan Sesi 3 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi
bin Hamat

1. Polemik Isu-Isu Khilafiah di Malaysia Dr. Luqman Bin Haji Abdullah [UM]

2. Pseudo-Salafi dan Keruntuhan Autoriti Dr. Khalif Muammar A. Harris [UKM]

3. Tiga Saluran Utama Ilmu dalam Islam: Rumusan Ashā‘irah Māturidiyyah yang Kekal Munasabah Dr. Mohd Zaidi b. Ismail [IKIM]

4. Aliran Salafi Moden Menurut Yusuf al-Qaradawi Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid [UM]


12.00 – 1.30 petang : Pembentangan Sesi 4 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fakhruddin bin Abd Mukti

1. The Ash’raite School Between Religion and Thought Dr. Abdulhakim Ajhar [UM]

2. بعض أفكار ابن تيمية في العقيدة تحليل ومقارنة Dr. Muhamad Salim Muhamad Abu ‘Asi [Universiti Qatar]

3. قسمة التوحيد ودراسته بين ابن تيمية وعلماء الكلام Dr. Mas’ab al-Khoir Idris al-Said Mustafa al-Idrisi [Universiti Qatar]

4. العقيدة الأشعرية ومساهمتها في الحفاظ على أمن المجتمع والأمة Tareek Laham [Beirut]

5. تثليث التوحيد وتوحيد الأمة Dr. Mohamad Rifaie [USIM]

1.30 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari/ Solat

2.30 – 4.00 petang : Pembentangan Sesi 5 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr. Khadijah binti Mohd Hambali @ Khambali

1. Pendekatan Wasatiyyah Dalam Aliran al-Asha`irah Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah [UM]

2. Konsep Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah : Satu Penilaian Prof. Madya Dr Asmadi Mohd Naim [UUM]

3. التراث الأشعري في ميدان العلم الإسلامي Dr. ‘Isa ‘Abdullah ‘Ali [Universiti Qatar]

4. الأشاعرة بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط Dr Shaykh Salim Ulwan al-Husayni [Darul Fatwa, Australia]


4.00 – 5.30 petang : Pembentangan Sesi 6 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah

1. Pemikiran Akidah Muhammad `Abdul Wahab dan Ibn Taymiyyah: Satu Analisis Perbandingan Dr. Abdol Rahman Mahmood [UKM]

2. Pendidikan Akidah Menerusi Huraian Sifat 20 di Malaysia Prof. Madya Dr. Mudasir Rosder [UKM]

3. Ta’wil Dalam Tradisi Aqidah Asha’irah Dr. Mohd Farid Mohd Shahran [UIAM]

4. Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah Menurut Muhammad bin `Abd al-Wahhab Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat [UM]

5.30 – 6.00 petang : Minum Petang


HARI KETIGA : 22 Julai 2010 (KHAMIS)

8.00 – 8.30 pagi : Kehadiran Peserta

8.30– 10.00 pagi : Pembentangan Sesi 7 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat

1. Konsep Kebersebaban Al-Ghazali: Alternatif faham Saintisme Azmil bin Zainal [UM]

2. Manhaj Ibn Khuzaimah dalam Wacana ayat-ayat Mutasyabihat: Analisis menurut Pemikiran al-Razi Mohd Hamidi bin Ismail [ UM ]

3. Konsep Muqtadayat al-Uluhiyyah Dan Awhal Al-Tauhid Dalam Mentauhidkan Allah SWT Menurut Sheikh Mukhtar Ali al-Dusuqi Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti Aisyah Yusof, Nik Muhammad Rozi Nik Yusoff [UiTM & UM]

4. Tradisi Penulisan Kitab Sharah Dalam Kerangka Aqidah Asha’irah: Rujukan Khusus Kepada Kitab Sharah Melayu Che’ Razi Bin Jusoh [UM]

10.00 – 10.30 pagi : Kudapan

10.30 – 12.00 pagi : Pembentangan Sesi 8 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Dr. Faizuri bin Abdul Latif

1. Hasan Kafi al-Bosnawi between Asha’irah and Maturidiyyah Dr. Ali Akbar Ziaee (UIAM)

2. الفكر الاشعري والوحدة الفكرية في المغرب الإسلامي Tarek Ladjal [UM]

3. ملاحظات الشيخ الندوي على أسلوب علم الكلام فى إثبات العقائد الإسلامية Muhammad Shoheb [UM]

4. الثقافة العقدية عند الشيخ محمد الغزالي (ت1996م) Fadila Grine [UM]

12.00 – 1.30 petang : Pembentangan Sesi 9 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid

1. Ayat Mutasyabihat Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani dalam Kitab ‘Aqidah al-Najin Dr. Faizuri bin Abdul Latif [UM]

2. Analisis Kalimah Allah Menurut Perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Prof. Madya Dr. Khadijah binti Mohd Hambali @ Khambali [UM]

3. Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Terhadap Metode Kajian Dan Penulisan Beliau Dalam Beberapa Karyanya Mengenai Ketuhanan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid [UM]

4. Konsep Wasatiyyah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam Perbahasan Sifat Kalam Syed Muhammad Hilmi Syed Abdul Rahman & Mohd Sobri Elias [UM]

1.30 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari/ Solat

2.30 – 5.00 petang : Pembentangan Sesi 10 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Dr. Luqman Bin Haji Abdullah

1. Fahaman Al-Asha’irah Dalam Nadlatul Ulama Di Indonesia Mohammad Syakirin al Ghozaly [UM]

2. الخطاب العقدي في ماليزيا وتحديات العصر Dr. Mustafa Bahjat & Dr. Ahmad Kasim Kasar [UM]

3. جهود الأئمة الاشعرية في المولد النبوي: السيوطي نموذجا Ibtisam Abdullah Ali [UM]

4. جهود الإمام البيهقي الأشعري –رحمه الله- في إثبات العقيدة والدفاع عنها Nawaf Mohammed Al Harbi [UM]

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...